Palkitseminen

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain (936/1978) ja Hypoteekkiyhdistyksen sääntöjen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenten palkkioista määrää Hypoteekkiyhdistyksen varsinainen kokous palkkiovaliokunnan esittelyn perusteella. Hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan ja tämän sijaisen palkasta ja palkkioista määrää hallintoneuvosto niin ikään palkkiovaliokunnan esityksestä.
Hypoteekkiyhdistyksen sääntöjen mukaan hallintoneuvosto päättää myös muun johdon palkkaeduista ja palkitsemisesta, mutta on sääntöjen mahdollistamalla tavalla delegoinut päätösvallan edelleen hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
Palkkiovaliokunta kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Vuoden 2023 aikana palkkiovaliokunta piti yhden kokouksen helmikuussa 2023.

Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallitus ja hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio. Palkkiosta puolet maksetaan rahana ja puolet vakuutusmaksuna Hypoteekkiyhdistyksen Eläkesäätiön yhteydessä toimivaan maksuperusteiseen eläkerahastoon (M-osasto). Hallintoneuvoston tarkastajille maksetaan lisäksi kokouspalkkio tarkastajien kokouksista kokouksiin osallistumisen mukaan. Kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen jäsenille. Jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja matka- ja majoituskulujen korvaukseen valtion matkustussäännön mukaisesti.

Hypolla on lisäksi ollut vakiintuneesti hallituksen jäsenille vapaaehtoinen lakisääteinen eläkevakuutus (TyEL).  Hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet eivät osallistu ohjaus- ja kannustinjärjestelmään, joka oikeuttaisi heidät saamaan korvausta hallintoneuvoston määräämien palkkioiden lisäksi.

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot ja palkitseminen

Hypoteekkiyhdistyksen hallintoneuvosto on vahvistanut toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot nimitysvaliokunnan esityksestä sekä palkat ja palkkiot palkkiovaliokunnan esityksestä.

Hypon toimitusjohtajaa koskevat lähtökohtaisesti samat palkitsemisperiaatteet ja -järjestelmä kuin koko vakituista henkilöstöäkin. Palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä palkasta sekä ohjaus- ja kannustinjärjestelmän perusteella suoritettavasta muuttuvasta tulospalkkiosta.

Toimitusjohtajalla on kiinteä kuukausipalkka. Kiinteä kuukausipalkka on kokonaispalkka, joka sisältää luontoisedut. Toimitusjohtajan oikeus eläkkeeseen määräytyy työntekijän eläkelain mukaisesti eikä toimitusjohtajan toimisopimus sisällä eläkettä koskevia erityisehtoja. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Irtisanomistilanteessa toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi neljän kuukauden palkkaa vastaava korvaus.

Toimitusjohtaja kuuluu Hypon henkilöstön tulos- ja kannustinpalkkausjärjestelmään, jossa toimitusjohtajalla on mahdollisuus ansaita enintään kahdeksan (8) viikon palkkaa vastaava summa. Mahdollisesti maksettavat palkkiot suoritetaan kokonaisuudessaan (100%) bruttomääräisenä vakuutusmaksuna Hypoteekkiyhdistyksen Eläkesäätiön yhteydessä toimivaan maksuperusteiseen osastoon (M-osasto). Palkkiot suoritetaan lykättynä ansaintajakson päättymistä seuraavan kalenterivuoden aikana. Ennen vahvistushetkeä annettu irtisanoutumisilmoitus estää vakuutusmaksun vahvistuksen. Jo vahvistetut tai vakuusmaksuna suoritetut palkkiot ovat hallituksen omasta aloitteestaan tekemällä yksipuolisella päätöksellä peruttavissa tai takaisin perittävissä kolmen vuoden ajan ansaintajakson päättymisestä lukien. Päätöstä ei tarvitse perustella.

Muuttuva palkkio perustuu toimitusjohtajan osalta kokonaisarvioon koko konsernin tuloskortin ja tulostavoitteiden saavuttamisesta. Liiketoiminta- ja tulostavoitteet määritellään ansaintakausittain hallituksen vahvistamassa tuloskortissa. Keskeisimmät tulos- ja kannustinpalkkaukseen vaikuttavat tavoitteet koskevat konsernille määriteltyä core earnings -tasoa sekä CET1- ja RAC-vakavaraisuuksia. Muuttuvan palkkion ansaitseminen täysimääräisenä edellyttää asetettujen tavoitteiden täysimääräistä saavuttamista.

Muun henkilöstön palkitseminen

Hypoteekkiyhdistyksen muulla henkilöstöllä on kiinteä kuukausipalkka. Kuukausipalkka on lähtökohtaisesti kokonaispalkka, joka sisältää luontoisedut. Tulos- ja kannustinpalkkausjärjestelmän piirissä on koko henkilöstö, pois lukien sisäisessä tarkastuksessa, riskienhallinnassa ja compliance-toiminnossa työskentelevät henkilöt. Varatoimitusjohtajan palkitsemisessa noudatetaan samoja ehtoja kuin edellä on selostettu toimitusjohtajan osalta. Muilla henkilöstöön kuuluvilla muuttuva palkkio voi olla enintään kahdeksan (8) viikon palkkaa vastaava summa.

Muun henkilöstön muuttuva palkkio perustuu koko yritystä, liiketoimintayksikköä ja henkilökohtaista suoriutumista koskevaan kokonaisarvioon. Kokonaisarvio tehdään aina pohjautuen tuloskorttitavoitteisiin ja niistä johdettuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Tuloskorttitavoitteissa on mukana sekä liiketoiminnan kehitykseen että riskienhallintaan liittyviä mittareita. Muuttuvien palkkioiden ansaitseminen täysimääräisenä edellyttää asetettujen tavoitteiden täysimääräistä saavuttamista.

Liiketoiminta- ja tulostavoitteet määritellään ansaintakausittain hallituksen vahvistamassa tuloskortissa. Keskeisimmät tulos- ja kannustinpalkkaukseen vaikuttavat tavoitteet koskevat konsernille määriteltyä core earnings -tasoa sekä CET1- ja RAC-vakavaraisuuksia.

Muuttuvien palkkioiden maksamisessa hyödynnetään edellä kerrottua Hypoteekkiyhdistyksen Eläkesäätiön M-osastoa. Vakuutusmaksuna suoritettava osuus palkkiosta maksetaan bruttomääräisenä eläkesäätiön M-osastoon.  Varatoimitusjohtajan osalta mahdollinen muuttuva palkkio suoritetaan kokonaisuudessaan (100 %) vakuutusmaksuna. Johtoryhmään kuuluvan talousjohtajan osalta vakuutusmaksuna suoritettava osuus muuttuvasta palkkiosta on 50 % ja muun henkilöstön osalta 25 %. Määräaikaiselle henkilöstölle muuttuvat palkkiot maksetaan kokonaan rahana. Rahana maksettava osuus muuttuvasta palkkiosta suoritetaan ansaintajakson jälkeisen kalenterivuoden aikana vaiheistetusti kahdessa erässä noin kuuden kuukauden välein. Toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan pelkkänä vakuutusmaksuna suoritettavaa palkkiota koskeva peruuttamismahdollisuus ja -perusteet on selostettu edellä toimitusjohtajaa koskevassa kohdassa. Muille riskiasemaan olennaisesti vaikuttaville henkilöille vakuutusmaksuna suoritettava osuus palkkiosta on peruutettavissa kolmen vuoden ajan ansaintajakson päättymisestä lukien. Muun henkilöstön vakuutusmaksuna suoritettava osuus palkkiosta on peruutettavissa yhden vuoden ajan ansaintajakson päättymisestä lukien. Rahana maksettavat osuudet palkkiosta ovat peruutettavissa yhden vuoden ajan ansaintajakson päättymisestä lukien. Muiden kuin toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan muuttuvan palkkion peruuttaminen on mahdollista vain, jos havaitaan, että henkilö on menetellyt säännösten, ohjeiden tai toimintaperiaatteiden vastaisesti taikka myötävaikuttanut sellaiseen menettelyyn. Muuttuvan palkkion peruuttamisesta päättää hallitus.

Palkitsemisjärjestelmää koskevia muita tietoja

Palkkioiden jaksotus ja lykkäys korostavat Hypoteekkiyhdistyksen konsernin toimintaan liittyviä riskienhallinta- ja laatuvaatimuksia ja ottavat huomioon säännökset luottolaitosten palkitsemisjärjestelmistä. Palkitsemisjärjestelmän mukaiset palkkiot ovat täysimääräisenäkin sellaisia, etteivät ne kannusta ei-toivottuun riskinottoon. Riskinottoon kannustamista vähentää myös se, että palkkiot maksetaan osittain vakuutusmaksuina eläkesäätiöön, mistä ne ovat saajiensa käytettävissä vasta lakisääteisen eläkeiän saavuttamisen jälkeen.
Kon Ferry / Hay Group Oy on 2017 tehnyt palkka- ja palkitsemisanalyysin  Hypoteekkiyhdistyksen konsernin osalta ja myös toimivan johdon palkat on pisteytetty.

Riskiasemaan olennaisesti vaikuttavat henkilöt

Hypoteekkiyhdistyksen koko, oikeudellinen ja hallinnollinen rakenne sekä konsernin toiminnan laatu, laajuus ja monimuotoisuus huomioon ottaen riskiasemaan olennaisesti vaikuttavat henkilöt ovat johtoryhmän jäsenet (1.7.2023 lukien toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, talousjohtaja ja riskienhallintajohtaja) sekä sisäisen tarkastuksen johtaja ja compliance-toiminnosta vastaava henkilö. Heidän osaltaan palkitsemisjärjestelmä noudattaa luottolaitostoiminnasta annetun lain 8 luvun mukaisia säännöksiä.

Sisäisissä valvontatoiminnoissa työskentelevistä tarkastusjohtaja ja compliance-toiminnosta vastaava johtaja sekä riskienhallintapäällikkö on suljettu tulos- ja kannustinpalkkausjärjestelmän ulkopuolelle. Heidän osaltaan palkitsemisjärjestelmä koostuu vain kiinteästä kuukausipalkasta, joka on kokonaispalkka (sis. luontoisedut).

Muut palkitsemista koskevat tiedot 2024
Toimielinten palkitsemisraportti 2023
Toimielinten palkitsemispolitiikka 2024
Muut palkitsemista koskevat tiedot 2023
Toimielinten palkitsemisraportti 2022
Toimielinten palkitsemispolitiikka 2023
Muut palkitsemista koskevat tiedot 2022
Toimielinten palkitsemisraportti 2021
Toimielinten palkitsemispolitiikka 2021
Muut palkitsemista koskevat tiedot 2021
Toimielinten palkitsemisraportti 2020
Palkka- ja palkkioselvitys 2019
Palkka- ja palkkioselvitys 2018
Palkka- ja palkkioselvitys 2017
Palkka- ja palkkioselvitys 2016
Palkka- ja palkkioselvitys 2015
Palkka- ja palkkioselvitys 2014
Palkka- ja palkkioselvitys 2013