Palkitseminen

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain (936/1978) ja Hypoteekkiyhdistyksen sääntöjen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenten palkkioista määrää Hypoteekkiyhdistyksen varsinainen kokous palkkiovaliokunnan esittelyn perusteella. Hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan ja tämän sijaisen palkasta ja palkkioista määrää hallintoneuvosto niin ikään palkkiovaliokunnan esityksestä.
Hypoteekkiyhdistyksen sääntöjen mukaan hallintoneuvosto päättää myös muun johdon palkkaeduista ja palkitsemisesta, mutta on sääntöjen mahdollistamalla tavalla delegoinut päätösvallan edelleen hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
Palkkiovaliokunta kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Vuoden 2022 aikana palkkiovaliokunta piti yhden kokouksen helmikuussa 2022 ja toisen kokouksen elokuussa 2022.

Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallitus ja hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio. Palkkiosta puolet maksetaan rahana ja puolet vakuutusmaksuna Hypoteekkiyhdistyksen Eläkesäätiön yhteydessä toimivaan maksuperusteiseen eläkerahastoon (M-osasto). Hallintoneuvoston tarkastajille maksetaan lisäksi kokouspalkkio tarkastajien kokouksista kokouksiin osallistumisen mukaan. Kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen jäsenille. Jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja matka- ja majoituskulujen korvaukseen valtion matkustussäännön mukaisesti.
Hypolla on lisäksi ollut vakiintuneesti hallituksen jäsenille vapaaehtoinen lakisääteinen eläkevakuutus (TyEL).  Hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet eivät osallistu ohjaus- ja kannustinjärjestelmään, joka oikeuttaisi heidät saamaan korvausta hallintoneuvoston määräämien palkkioiden lisäksi.

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot ja palkitseminen

Hypoteekkiyhdistyksen hallintoneuvosto on vahvistanut toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot nimitysvaliokunnan esityksestä sekä palkat ja palkkiot palkkiovaliokunnan esityksestä.

Hypon toimitusjohtajaa koskevat lähtökohtaisesti samat palkitsemisperiaatteet ja -järjestelmä kuin koko vakituista henkilöstöäkin. Palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä palkasta sekä ohjaus- ja kannustinjärjestelmän perusteella suoritettavasta muuttuvasta tulospalkkiosta.

Toimitusjohtajalla on kiinteä kuukausipalkka. Kiinteä kuukausipalkka on kokonaispalkka, joka sisältää luontoisedut. Toimitusjohtajan oikeus eläkkeeseen määräytyy työntekijän eläkelain mukaisesti eikä toimitusjohtajan toimisopimus sisällä eläkettä koskevia erityisehtoja. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Irtisanomistilanteessa toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi neljän kuukauden palkkaa vastaava korvaus.

Toimitusjohtaja kuuluu Hypon henkilöstön tulos- ja kannustinpalkkausjärjestelmään, jossa toimitusjohtajalla on mahdollisuus ansaita enintään 20 viikon palkka. Mahdollisesti maksettavat palkkiot suoritetaan kokonaisuudessaan (100%) bruttomääräisenä vakuutusmaksuna Hypoteekkiyhdistyksen Eläkesäätiön yhteydessä toimivaan maksuperusteiseen osastoon (M-osasto). Palkkiot suoritetaan lykättynä ansaintajakson päättymistä seuraavan kalenterivuoden joulukuussa. Ennen vahvistushetkeä annettu irtisanoutumisilmoitus estää vakuutusmaksun vahvistuksen. Jo vahvistetut tai maksetut palkkiot ovat hallituksen omasta aloitteestaan tekemällä yksipuolisella päätöksellä peruttavissa tai takaisin perittävissä kolmen vuoden ajan ansaintajakson päättymisestä lukien. Päätöstä ei tarvitse perustella.

Muuttuva palkkio perustuu toimitusjohtajan osalta kokonaisarvioon koko konsernin tuloskortin ja tulostavoitteiden saavuttamisesta. Liiketoiminta- ja tulostavoitteet määritellään vuosittain hallituksen vahvistamassa tuloskortissa. Keskeisimmät tulos- ja kannustinpalkkaukseen vaikuttavat tavoitteet koskevat konsernille määriteltyä core earnings -tasoa sekä CET1- ja RAC-vakavaraisuuksia. Muuttuvan palkkion ansaitseminen täysimääräisenä edellyttää asetettujen tavoitteiden merkittävää ylittämistä.

Muun henkilöstön palkitseminen

Hypoteekkiyhdistyksen muulla henkilöstöllä on kiinteä kuukausipalkka. Kuukausipalkka on lähtökohtaisesti kokonaispalkka, joka sisältää luontoisedut. Tulos- ja kannustinpalkkausjärjestelmän piirissä on koko vakituinen henkilöstö pois lukien sisäisessä tarkastuksessa ja compliance- toiminnossa työskentelevät henkilöt. Hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajan sijaisena toimiva riskienhallintajohtaja on kuulunut tulos- ja kannustinpalkkausjärjestelmän piiriin ansaintavuodesta 2018 lukien erityisehdoin, joilla varmistetaan riskienhallintatoiminnon riippumattomuus. Järjestelmän mukainen muuttuva palkkio voi toimitusjohtajan sijaisella olla korkeintaan 20 viikon palkkaa ja muilla muuhun henkilöstöön kuuluvilla korkeintaan 16 viikon palkkaa vastaava summa.
Muun henkilöstön muuttuva palkkio perustuu koko yritystä, liiketoimintayksikköä ja henkilökohtaista suoriutumista koskevaan kokonaisarvioon. Kokonaisarvio tehdään aina pohjautuen tuloskorttitavoitteisiin ja niistä johdettuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Tuloskorttitavoitteissa on mukana sekä liiketoiminnan kehitykseen että riskienhallintaan liittyviä mittareita. Muuttuvien palkkioiden ansaitseminen täysimääräisenä edellyttää asetettujen tavoitteiden merkittävää ylittämistä.

Liiketoiminta- ja tulostavoitteet määritellään vuosittain hallituksen vahvistamassa tuloskortissa. Keskeisimmät tulos- ja kannustinpalkkaukseen vaikuttavat tavoitteet koskevat konsernille määriteltyä core earnings -tasoa sekä CET1- ja RAC-vakavaraisuuksia.

Muuttuvien palkkioden maksamisessa hyödynnetään edellä kerrottua Hypoteekkiyhdistyksen Eläkesäätiön M-osastoa. Vakuutusmaksuna suoritettava osuus palkkiosta maksetaan bruttomääräisenä eläkesäätiön M-osastoon.  Toimitusjohtajan sijaisen osalta mahdollinen muuttuva palkkio maksetaan kokonaisuudessaan (100 %) vakuutusmaksuna. Muiden johtoryhmän jäsenten osalta vakuutusmaksuna maksettava osuus muuttuvasta palkkiosta on 50 % ja muun henkilöstön osalta 25 %. Määräaikaiselle henkilöstölle muuttuvat palkkiot maksetaan kokonaan rahana.

Palkitsemisjärjestelmää koskevia muita tietoja

Palkkioiden jaksotus ja lykkäys korostavat Hypoteekkiyhdistyksen konsernin toimintaan liittyviä riskienhallinta- ja laatuvaatimuksia ja ottavat huomioon säännökset luottolaitosten palkitsemisjärjestelmistä. Palkitsemisjärjestelmän mukaiset palkkiot ovat täysimääräisenäkin sellaisia, etteivät ne kannusta ei-toivottuun riskinottoon. Riskinottoon kannustamista vähentää myös se, että palkkiot maksetaan osittain vakuutusmaksuina eläkesäätiöön, mistä ne ovat saajiensa käytettävissä vasta lakisääteisen eläkeiän saavuttamisen jälkeen.
Kon Ferry / Hay Group Oy on 2017 tehnyt palkka- ja palkitsemisanalyysin  Hypoteekkiyhdistyksen konsernin osalta ja myös toimivan johdon palkat on pisteytetty.

Riskiasemaan olennaisesti vaikuttavat henkilöt

Hypoteekkiyhdistyksen koko, oikeudellinen ja hallinnollinen rakenne sekä konsernin toiminnan laatu, laajuus ja monimuotoisuus huomioon ottaen riskiasemaan olennaisesti vaikuttaviksi henkilöiksi oli vuodelle 2022 listattu johtoryhmän jäsenet (toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, pankinjohtaja, treasury- ja varainhankintajohtaja sekä talous- ja laskentajohtaja sekä pääekonomisti ja kiinteistöjohtaja) sekä sisäisistä valvontatoiminnoista vastuullinen tarkastusjohtaja ja compliance-toiminnosta vastaava johtaja ja riskienhallintapäällikkö. Heidän osaltaan palkitsemisjärjestelmä noudattaa luottolaitostoiminnasta annetun lain 8 luvun mukaisia säännöksiä.

Sisäisissä valvontatoiminnoissa työskentelevistä tarkastusjohtaja ja compliance-toiminnosta vastaava johtaja sekä riskienhallintapäällikkö on suljettu tulos- ja kannustinpalkkausjärjestelmän ulkopuolelle. Heidän osaltaan palkitsemisjärjestelmä koostuu vain kiinteästä kuukausipalkasta, joka on kokonaispalkka (sis. luontoisedut).

Muut palkitsemista koskevat tiedot 2023
Toimielinten palkitsemisraportti 2022
Toimielinten palkitsemispolitiikka 2023
Muut palkitsemista koskevat tiedot 2022
Toimielinten palkitsemisraportti 2021
Toimielinten palkitsemispolitiikka 2021
Muut palkitsemista koskevat tiedot 2021
Toimielinten palkitsemisraportti 2020
Palkka- ja palkkioselvitys 2019
Palkka- ja palkkioselvitys 2018
Palkka- ja palkkioselvitys 2017
Palkka- ja palkkioselvitys 2016
Palkka- ja palkkioselvitys 2015
Palkka- ja palkkioselvitys 2014
Palkka- ja palkkioselvitys 2013