Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Vaikka Suomen Hypoteekkiyhdistys (jäljempänä ”Hypoteekkiyhdistys”) ei ole listayhtiö, sillä on julkisen kaupankäynnin kohteena olevien joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijana velvollisuus noudattaa monelta osin listayhtiöitä koskevia säännöksiä. Hypoteekkiyhdistys noudattaa toiminnassaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka tuli voimaan 1. tammikuuta 2020 (jäljempänä ”hallinnointikoodi”).

Oman erityisluonteisen yritysmuotonsa, hypoteekkiyhdistyksen, vuoksi Hypoteekkiyhdistys keskinäisenä yhtiönä eroaa hallintomalliltaan osakeyhtiömuotoisista pörssiyhtiöistä. Hypoteekkiyhdistys on jäsentensä eli lainanottajien hallinnoima keskinäinen yhtiö, jossa ei ole osakkeita ja jossa jäsenelle ei ole osuutta yhtiön omaisuuteen eikä yhtiön tuottamaan voittoon. Hallintoneuvostolla on keskeinen rooli hypoteekkiyhdistyksen corporate governancen osalta. Oma erityislaki (Laki hypoteekkiyhdistyksistä 8.12.1978/936, jäljempänä ”erityislaki”), johtaa siihen, että osakeyhtiölähtökohdista laaditusta hallinnointikoodista on poikettava monilta osin. Hallitus on tehnyt 29.2.2016 päätöksen koodin noudattamisesta ja myös tehtävistä poikkeuksista. Poikkeamia on yhteensä 10 kappaletta, joista kahdeksan perustuu suoraan erityislakiin ja kaksi sääntöihin. Yksi poikkeama on luonteeltaan tilapäinen ja perustuu Hypoteekkiyhdistyksen hallituksen päätökseen.

Poikkeamat ovat:

 

PERUSTE PERUSTE  POIKKEAMAN SISÄLTÖ
Suositus 1:
yhtiökokouskutsu ja päätösehdotukset
Laki hypoteekkiyhdistyksistä
16 § ja 18 §
Varsinainen kokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet + määrää heidän palkkionsa. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen ja määrää heidän palkkionsa.

 

Suositus 5:
Hallituksen valinta
Laki hypoteekkiyhdistyksistä
16 §, 18 § ja 19 §
Varsinainen kokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet + määrää heidän palkkionsa. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen ja määrää heidän palkkionsa.

 

Suositus 6:
Hallituksen toimikausi
Laki hypoteekkiyhdistyksistä
18 § ja 19 §, sääntöjen 18 §
Hallintoneuvosto valitsee hallituksen, toimikausi koodin mukaisesti yksi vuosi.

 

Suositus 10:
Hallituksen jäsenten riippumattomuus
Laki hypoteekkiyhdistyksistä
19 §, sääntöjen 18 §
Hallintoneuvosto valitsee hallituksen, toimikausi koodin mukaisesti yksi vuosi.

 

Suositus 15:
Valiokunnan jäsenten valinta
Laki hypoteekkiyhdistyksistä
18 §, säännöt 16 §, 17 §
Jäsenten valinta lain ja sääntöjen mukaisessa menettelyssä, osin suoraan lain nojalla.

 

Suositus 17:
Palkitsemisvaliokunta
Säännöt 17 §, laki hypoteekkiyhdistyksistä 18 § Jäsenten valinta lain ja sääntöjen mukaisessa menettelyssä, osin suoraan lain nojalla.

 

Suositus 18a:
Nimitysvaliokunta
Säännöt 16 §, laki hypoteekkiyhdistyksistä 18 § Koostuu sekä hallintoneuvoston että hallituksen jäsenistä.

 

Suositus 18 b:
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
Laki hypoteekkiyhdistyksistä
16 § ja 18 §
Hallituksen valinta hallintoneuvoston tehtävänä. Jäsen voi esittää ehdokkaansa hallintoneuvoston jäseniksi lain ja sääntöjen mukaisessa järjestyksessä.

 

Suositus 19:
Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot
Laki hypoteekkiyhdistyksistä 18 § Toimisuhteen ehdot määritelty kirjallisesti, mutta ehdot hyväksyy hallituksen sijaan hallintoneuvosto.

 

Suositus 22:
Palkitsemista koskeva päätöksenteko
Laki hypoteekkiyhdistyksistä 18 § Hallituksen palkkioista päättää hallintoneuvosto.

 

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013

Hypoteekkiyhdistyksen kokous

Hypoteekkiyhdistyksessä ylintä päätäntävaltaa käyttävät lain mukaisesti lainanottajina olevat jäsenet yhdistyksen kokouksessa.

Tutustu kokouksiin

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa, että Hypoteekkiyhdistystä hoidetaan varovaisesti ja huolellisesti lain ja sääntöjen mukaisesti sekä varsinaisen kokouksen ja hallintoneuvoston päätöksiä noudattaen.

Tutustu hallintoneuvostoon

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on Hypoteekkiyhdistyksen toiminnan johtaminen lain ja sääntöjen sekä varsinaisen kokouksen ja hallintoneuvoston päätösten ja ohjeiden mukaisesti.

Tutustu hallitukseen

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja vastaa siitä, että Hypoteekkiyhdistyksen juokseva hallinto tapahtuu voimassa olevien lakien, viranomaisohjeiden ja -määräysten sekä Hypoteekkiyhdistyksen hallintoneuvoston ja hallituksen ohjeiden mukaisesti.

Tutustu toimitusjohtajaan ja johtoryhmään

Hypoteekkiyhdistyksen valiokunnat

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen valiokuntia ovat nimitysvaliokunta ja palkkiovaliokunta.

Tutustu valiokuntiin