Hypoteekkiyhdistyksen kokous

Hypoteekkiyhdistykset ovat niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti omanlaisiaan keskinäisiä yhtiöitä. Hypoteekkiyhdistyksessä ylintä päätäntävaltaa käyttävät lain mukaisesti lainanottajina olevat jäsenet yhdistyksen kokouksessa. Jäsenellä on äänivalta niin kauan kuin hänellä on lainaa hypoteekkiyhdistyksestä. Äänivalta päättyy lainan tultua poismaksetuksi eikä äänivaltaa ole myöskään silloin, jos jäsenellä on erääntyneitä maksuja hypoteekkiyhdistykselle. Lisäksi on huomattava, että valtion varoista välitettyjen lainojen ottajilla ei ole äänioikeutta, koska he eivät ole lain nojalla hypoteekkiyhdistyksen jäseniä.

Jäsenellä ei ole lain nimenomaisen säännöksen mukaan oikeutta hypoteekkiyhdistyksen omaisuuteen eikä omaisuuden tuottoon. Hypoteekkiyhdistyksen lakatessa käytetään sen jäljelle jäävä omaisuus yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Keskinäisyyteen perustuvasta yritysmuodosta johtuen on Hypoteekkiyhdistyksen hallinnon järjestämisessä syytä pyrkiä noudattamaan mahdollisimman tarkoin kulloinkin voimassa olevia hyvän hallintotavan periaatteita.

Hypoteekkiyhdistyksen varsinainen kokous järjestetään vuosittain hallituksen määräämänä aikana huhtikuun loppuun mennessä. Kutsu kokoukseen julkaistaan Hypon internet-sivuilla sekä vähintään yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä ja Virallisessa lehdessä viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Oikeus osallistua varsinaiseen kokoukseen on sellaisella Hypoteekkiyhdistyksen jäsenellä, jolla ei ole erääntyneitä ja maksamattomia maksuja Hypoteekkiyhdistykselle. Äänioikeus on jokaisella jäsenellä, joka on ilmoittautunut kokoukseen kokouskutsussa mainittuun määräaikaan mennessä.
Varsinaisen kokouksen tehtävänä on

  • käsitellä tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta, hallintoneuvoston lausunto ja tilintarkastajien kertomus;
  • vahvistaa tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta ja päättää vuosivoiton käyttämisestä tai toimenpiteistä, joihin vahvistetun tilinpäätöksen mukainen tappio antaa aiheen;
  • myöntää hallitukselle ja muille tilivelvollisille vastuuvapaus tai päättää niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä, jollei vastuuvapautta ole myönnetty;
  • määrätä Hypoteekkiyhdistyksen hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista Hypoteekkiyhdistyksen palkkiovaliokunnan esittelyn perusteella;
  • määrätä hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valita heidät jäsenten ehdolle asettamien jäsenten joukosta. Esityksen hallintoneuvoston jäsenistä tekee Hypoteekkiyhdistyksen nimitysvaliokunta ottaen huomioon hallintoneuvoston jäsenelle asetetut yleiset ja erityiset kelpoisuus- ja riippumattomuusvaatimukset.
  • valita tilikausittain Hypoteekkiyhdistyksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä hallinnon tarkastusta varten tilintarkastusyhteisö tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet, joiden kaikkien on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä; sekä
  • käsitellä muut hallituksen tai Hypoteekkiyhdistyksen jäsenten esittämät asiat.

 

Kokouspöytäkirjat