Hallitus

Tehtävät ja toiminta

Hallituksen tehtävänä on Hypoteekkiyhdistyksen toiminnan johtaminen lain ja sääntöjen sekä varsinaisen kokouksen ja hallintoneuvoston päätösten ja ohjeiden mukaisesti.
Hallituksen on erityisesti

 • vahvistettava Hypoteekkiyhdistyksen missio, visio, arvot, eettiset säännöt ja strategia sekä seurattava jatkuvasti niiden ajankohtaisuutta;
 • hyväksyttävä strategian pohjalta vuosittainen toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valvottava niiden toteutumista;
 • päätettävä talousarviosta sekä strategisesti merkittävistä investoinneista ja liiketoimista;
 • vahvistettava Hypoteekkiyhdistyksen konsernin organisaatiorakenne, johtoryhmän kokoonpano sekä sen työjärjestys;
 • huolehdittava Hypoteekkiyhdistyksen hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä;
 • huolehdittava Hypoteekkiyhdistyksen kirjanpidon ja varainhoidon asianmukaisesta järjestämisestä;
 • vahvistettava Hypoteekkiyhdistyksen toimintaa koskevat yleiset ehdot sekä toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten välinen tehtävänjako ja näiden oikeus edustaa Hypoteekkiyhdistystä;
 • valmisteltava nimitys- ja palkkiovaliokunnan työjärjestykset ja annettava ne hallintoneuvoston vahvistettavaksi;
 • vahvistettava hallituksen riskivaliokunnan työjärjestys;
 • valmisteltava luotonannossa noudatettavat yleiset ehdot ja annettava ne hallintoneuvoston vahvistettavaksi;
 • valmisteltava varainhankinnassa noudatettavat yleiset ehdot ja annettava ne hallintoneuvoston vahvistettavaksi;
 • ohjattava ja seurattava toimivaa johtoa sekä asetettava vuosittain toimitusjohtajalle henkilökohtaiset tavoitteet ja arvioitava niiden toteutumista;
 • vahvistettava yleisiä ehtoja täydentävät politiikat, periaatteet ja ohjeistukset;
 • ratkaistava määrältään tai vakuudeltaan tavanomaisesta poikkeavat laina-asiat sekä luotot Hypoteekkiyhdistyksen toimielinten jäsenille ja henkilökunnalle tai delegoitava näitä koskeva päätösvaltuus toimivalle johdolle;
 • tehtävä tarvittaessa esityksiä hallintoneuvostolle toimitusjohtajan ja hänen varamiehenään toimivan johtajan palkkiojärjestelmistä;
 • seurattava Hypoteekkiyhdistyksen työskentelyilmapiiriä ja henkilöstön selviämistä tehtävistään;
 • käytävä ainakin vuosittain läpi Hypoteekkiyhdistyksen toimintaan liittyvät keskeiset riskit, sisäinen valvonta ja niiden hallinta sekä annettava tarvittaessa niitä koskevia ohjeita toimitusjohtajalle;
 • käsiteltävä ja hyväksyttävä osavuosikatsaus ja tilinpäätös;
 • pidettävä vähintään kerran vuodessa yhteinen kokous tilintarkastajien ja sisäisten tarkastajien kanssa;
 • kokoonnuttava vähintään kerran vuodessa ilman toimivan johdon läsnäoloa;
 • arvioitava kerran vuodessa omaa toimintaansa;
 • käsiteltävä muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja ovat esittäneet otettaviksi kokousten asialistalle. Myös hallituksen jäsenellä on oikeus saattaa haluamansa asia hallituksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä puheenjohtajalle.
 • kutsuttava koolle Hypoteekkiyhdistyksen ja hallintoneuvoston kokoukset;
 • hallintoneuvoston niin päättäessä valittava ja vapautettava toimitusjohtajan välittömässä alaisuudessa olevat johtajat sekä määrättävä heidän palkkaetunsa
 • päätettävä kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä;
 • vahvistettava sisäisen tarkastuksen toimintaohje ja vuosisuunnitelma;
 • huolehdittava lakisääteisistä rekisteröinneistä;
 • nimitettävä Hypoteekkiyhdistyksen eläkesäätiön hallitukseen kolme työnantajaa edustavaa jäsentä ja varajäsentä; sekä
 • päätettävä toimitusjohtajan, hänen varamiehenään toimivan johtajan, muiden johtajien, päälliköiden ja vakituisten toimihenkilöiden sivutoimia koskevat hakemukset.

Kokoonpano ja monimuotoisuus

Hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain (936/1978) mukaan hypoteekkiyhdistyksen hallituksessa on oltava vähintään viisi jäsentä, jotka valitsee hallintoneuvosto. Lisäksi hallitukseen kuuluvat hypoteekkiyhdistyksiä koskevan erityislainsäädännön mukaan Hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtaja ja muu johtaja, käytännössä toimitusjohtajan sijainen. Toimitusjohtaja ja tämän sijainen toimivat hallituksessa asioiden valmistelijoina ja esittelijöinä. Muut hallituksen jäsenet ovat hallituksen arvion mukaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin tarkoittamalla tavalla riippumattomia suhteessa yhtiöön.
Hallituksen nimittää hallintoneuvosto nimitysvaliokunnan tekemän ehdotuksen pohjalta. Hallituksen kokoonpanossa kiinnitetään huomiota hallituksen monimuotoisuuden ja sukupuolten tasapuolisen edustuksen toteutumiseen hallituksen kokoonpanossa.
Hallituksen tulee olla monipuolinen. Koko hallituksen osaamis- ja asiantuntemusprofiilin arviointi ohjaa yksittäisen hallituksen jäsenen nimitysehdotuksen valmistelua ja valintaa. Kaikilla hallituksen jäsenillä tulee olla Hypon toiminnan laadun ja laajuuden sekä hallitustyöskentelyn kannalta merkityksellinen osaaminen, kokemus ja tausta siten, että he yhdessä muodostavat asiantuntevan ja Hypon toimintaympäristön edellyttämän monimuotoisen hallituksen.
Tavoitteena on, että hallituksen seitsemästä ulkopuolisesta jäsenestä vähintään kaksi on naisia ja kaksi miehiä. Tämä tavoite on toteutunut hallituksen kokoonpanossa vuonna 2023.

 

Hallituksen jäsenet 20.3.2024 lukien

 

lounasmeriSari Lounasmeri (s. 1975), puheenjohtaja, kauppatieteiden maisteri, toimitusjohtaja, hallituksessa vuodesta 2011
CV Sari Lounasmeri

 

hiltunenHarri Hiltunen (s. 1961), varapuheenjohtaja, kauppatieteiden maisteri, toimitusjohtaja, hallituksessa vuodesta 2012
CV Harri Hiltunen

 

Hanna-Maria Heikkinen (s.1979), kauppatieteiden maisteri, hallituksessa vuodesta 2023

 

heinonenKai Heinonen (s. 1956), toimitusjohtaja, oikeustieteen kandidaatti, hallituksessa vuodesta 2014
CV Kai Heinonen

 

holmPasi Holm (s. 1962), valtiotieteiden tohtori, johtava asiantuntija
hallituksessa vuodesta 2015
CV Pasi Holm

 

huopioMikko Huopio, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari, varatoimitusjohtaja, hallituksessa vuodesta 2017
CV Mikko Huopio

 

 

kuuselaHannu Kuusela (s. 1956), kauppatieteiden tohtori, professori, hallituksessa vuodesta 2001
CV Hannu Kuusela

 

paunaAri Pauna (s. 1967), oikeustieteen kandidaatti, toimitusjohtaja, hallituksessa vuodesta 2006
CV Ari Pauna

 

Salla Seppä (s.1975), valtiotieteiden maisteri, hallituksessa vuodesta 2023
CV Salla Seppä

 

Kokoukset

Hallitus noudattaa toiminnassaan vahvistamaansa työjärjestystä. Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kuukausittain kunkin kuukauden viimeisenä työpäivänä heinäkuuta lukuun ottamatta. Tarvittaessa hallitus kokoontuu useamminkin puhelin- tai sähköpostikokoukseen. Hallitus piti vuonna 2023 12 varsinaista kokousta, yhden sähköpostikokouksen sekä yhden ylimääräisen kokouksen.

Palkkiot

Hallitukselle maksettavat palkkiot määrää hallintoneuvosto palkkiovaliokunnan esityksestä. Palkkiona hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio ja kokouspalkkio niistä kokouksista, joihin jäsen on osallistunut. Hallituksen jäsenet eivät osallistu palkitsemisjärjestelmään, joka oikeuttaisi heidät saamaan korvausta hallintoneuvoston määräämien palkkioiden lisäksi.