Henkilötietojen käsittely, tuntemistiedot ja tietoturvallinen asiointi

Henkilötietojen käsittely

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konserni käsittelee henkilötietoja lain sallimissa rajoissa ja noudattavat hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä toimivat niin, ettei rekisteröityjen yksityisyyden suoja vaarannu. Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konserniin kuuluvat Suomen Hypoteekkiyhdistys ja Suomen AsuntoHypoPankki Oy.

Henkilötietoja käsitellään palvelujen toteuttamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi, suoramarkkinointiin sekä asiakkaalle tarjottavan verkkopalvelun laadun ja toiminnallisuuden parantamiseksi. Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, viranomaisten pitämistä rekistereistä, luottotieto- ja asiakashäiriörekisteristä sekä muista rekistereistä, joihin rekisteröity on antanut suostumuksensa tietojen luovuttamiseen.

Tietoja voidaan luovuttaa Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin sisällä asiakaspalvelua, asiakassuhteen hoitamista, markkinointia sekä konsernin riskienhallintaa varten.

Asiakaspuheluja sekä myöhemmin mahdollisesti tarjottavia videoneuvotteluja voidaan nauhoittaa ja viestejä tallentaa niiden sisällön varmistamiseksi ja asiakaspalvelun kehittämiseksi palvelun niin edellyttäessä.

Asiakkaalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisua sekä rekisterissä olevan käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistoa. Lisäksi asiakkaalla on oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa mainittuihin oikeuksiinsa.

Asiaa koskevat pyynnöt tulee esittää rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä määräytyy asiakkuussuhteen perusteella.

Henkilötietojen käsittelystä säädetään henkilötietolaissa (523/1999). Viranomaisista tietosuojavaltuutettu ohjaa, valvoo ja antaa neuvoja henkilötietojen käsittelystä. Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot ovat:

Albertinkatu 25 A, PL 315, 00181 Helsinki

puhelinneuvonta ma – to klo 9 – 11 ja 13 – 15 ja pe klo 9 – 12, puh. 029 56 16670 tietosuoja(a)om.fi

Yksityishenkilön tuntemistiedot

Yksityishenkilön tuntemistiedot

Tietoturvallinen asiointi

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konserni suosittelee asiakkaitaan käyttämään asioinnissa tietoturvallisia kanavia ja noudattamaan sähköisissä kanavissa tapahtuvassa asioinnissa erityistä huolellisuutta ja tarkkuutta. Tietoturvallisia asiointikanavia ovat konttori, puhelin, kirjeposti, Hypon verkkopankki, Hypon TUPAS-tunnisteella varustetut verkkopalvelut sekä turvasähköposti. Normaalin sähköpostin käyttäminen asiointikanavana ei ole tietoturvallisuuden osalta suositeltavaa, eikä siinä tule antaa pankkisalaisuuden alaisia tietoja.

Rekisteriselosteet

Asiakasrekisteri

Puhelintallenteet

Tallentava kameravalvonta