Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät

Taloudellisen raportointiprosessin yhteydessä käytettävät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät

Konsernin liiketoiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista samoin kuin konsernin riskiasemaa seurataan sisäisesti johdon taloudellisella raportoinnilla ja riskiraportoinnilla, joita käydään säännöllisesti läpi hallituksen kokouksissa. Konsernin ulkoinen raportointi perustuu IFRS-standardeihin, lakiin luottolaitostoiminnasta, kirjanpitolakiin ja -asetukseen, kirjanpitolautakunnan yleisohjeisiin sekä Finanssivalvonnan standardeihin, ohjeisiin ja määräyksiin. Konsernin tilinpäätös laaditaan noudattaen IFRS-laskentasäännöstöä. Erillisyhtiöiden tilinpäätökset laaditaan kansallisten laskentaperiaatteiden mukaisesti.Vakavaraisuuden sisäinen arviointiprosessi (ICAAP) tehdään vähintään vuosittain. Taloudellisesta raportoinnista vastaa talousjohtaja, joka ei osallistu suoraan liiketoiminnan päätöksiin asiakasrajapinnassa. Konsernin tilintarkastajat tarkastavat tilinpäätökset ja toimintakertomuksen sekä tekevät tilikausien aikaisia tarkastuksia. Ulkoiset tilintarkastajat raportoivat tarkastushavainnoistaan hallitukselle, hallintoneuvoston tarkastajille ja edelleen hallintoneuvostolle, jotka siten osaltaan suorittavat taloudellisen raportointiprosessin tarkastusta. Sisäisesti taloudellisen raportoinnin oikeellisuutta ja sisäisen valvonnan riittävyyttä arvioivat riskienhallinta ja sisäinen tarkastus, jotka raportoivat havainnoistaan hallitukselle ja hallintoneuvoston valitsemille tarkastajille sekä toimivalle johdolle ja liiketoiminnoille. Konsernin vakavaraisuuden hallinnan järjestämisestä teetetään vuosittain riippumaton arviointi.