Sisäinen valvonta

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä Hypossa toteutettuja toimenpiteitä johtamisessa ja toiminnassa, joilla pyritään varmistamaan tavoitteiden saavuttaminen mahdollisimman vähin häiriöin. Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa toiminnallisten ja strategisten tavoitteiden saavuttaminen, taloudellisen tiedon ja raportoinnin luotettavuus sekä organisaatioon sovellettavien säännösten noudattaminen.

Sisäistä valvontaa toteutetaan organisaatiossa eri tasoilla, niin päivittäisessä toiminnassa, toiminnan johtamisessa kuin myös hallintojärjestelmässä. Hallituksella on kokonaisvastuu Hypo-konsernin sisäisestä valvonnasta ja sen toimivuudesta. Toimivan johdon tehtävä on huolehtia sisäisen valvonnan käytännön toteuttamisesta. Hypossa sisäiselle valvonnalle on asetettu korkeat tavoitteet ja sisäistä valvontaa kehitetään aktiivisesti.

Riskienhallinta, compliance ja sisäinen tarkastus arvioivat sisäisen valvonnan kattavuutta ja riittävyyttä ja raportoivat havainnoistaan hallitukselle ja hallintoneuvoston valitsemille tarkastajille sekä toimivalle johdolle ja liiketoiminnoille.