SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN
HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN
SÄÄNNÖT

Käsitelty ja hyväksytty Hypoteekkiyhdistyksen
kokouksissa 21.12.2015 ja 22.1.2016
__________
2015
I LUKU

1 §
Nimi ja kotipaikka

Hypoteekkiyhdistyksen nimi on Suomen Hypoteekkiyhdistys, ruotsiksi Finlands Hypoteksförening ja englanniksi The Mortgage Society of Finland.
Hypoteekkiyhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue Suomi.

2 §
Harjoitettava liiketoiminta

Hypoteekkiyhdistys on luottoyhteisö, joka toimii luottolaitostoiminnasta annetun lain, hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain sekä kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetun lain mukaisesti.
Hypoteekkiyhdistyksen erityistarkoituksena on etupäässä pitkäaikaisina lainoina hankituista varoista myöntää pitkäaikaisia lainoja pääasiassa joko asunto- tai asuinkiinteistövakuutta tai muuta turvaavaa vakuutta vastaan yksityishenkilöille ja yhteisöille pääasiassa asuntotarkoitukseen sekä muuhun tarkoitukseen. Hypoteekkiyhdistys voi laskea liikkeelle katettuja joukkolainoja. Hypoteekkiyhdistys ei tarjoa sijoituspalvelulaissa tarkoitettuja sijoituspalveluita.

3 §
Pääoma

Hypoteekkiyhdistyksen peruspääoma on viisi miljoonaa (5.000.000) euroa, joka on täysin maksettu.
Perustajien suorittamaa pääomaa ei palauteta perustajille eikä heidän edunsaajilleen.

4 §
Lisäpääoma

Hypoteekkiyhdistykselle sen ulkopuolelta kootuista varoista muodostetun lisäpääoman määrästä, korosta ja takaisin maksusta ja muista ehdoista päättää Hypoteekkiyhdistyksen hallitus.
Lisäpääomasijoituksesta on annettava nimetylle henkilölle asetettu todistus. Lisäpääomasijoitus voidaan siirtää nimetylle henkilölle. Siirto on ilmoitettava Hypoteekkiyhdistykselle rekisteröitäväksi.
Rekisteröidyn lisäpääomatodistuksen omistajalla on oikeus osallistua Hypoteekkiyhdistyksen kokoukseen, mutta hänellä ei ole äänioikeutta.

II LUKU
Jäsenet ja toiminta

5 §
Jäsenet

Hypoteekkiyhdistyksen jäseniä ovat lainanottajat. Lainanottaja, joka on Hypoteekkiyhdistykseltä saanut lainaa ainoastaan valtion varoista, ei ole Hypoteekkiyhdistyksen jäsen. Hypoteekkiyhdistyksen jäsen ei vastaa Hypoteekkiyhdistyksen sitoumuksista eikä hänellä ole oikeutta sen omaisuuteen eikä osuutta sen tuottamaan voittoon.

6 §
Luotonannon vakuudellisuus

Hypoteekkiyhdistys myöntää lainaa paremmalla etuoikeudella olevat saatavat mukaan lukien yleensä enintään 70 prosenttia vakuutena olevan omaisuuden käyvästä arvosta, kun vakuutena on kiinnitys, irtain pantti tai muu turvaava vakuus.
Hypoteekkiyhdistyksen luotonannon ohjeistuksen mukaisesti vakuus on aina todennettava ja arvioitava ohjeis-tuksen mukaisia arviointiperiaatteita noudattaen. Koko Hypoteekkiyhdistyksen myöntämän lainakannan on jat-kuvasti oltava määrältään enintään 80 prosenttia vakuutena olevien yksittäisten asunto- tai asuinkiinteistöva-kuuksien ja muiden turvaavien vakuuksien yhteenlasketuista käyvistä arvoista.
Hypoteekkiyhdistys voi myöntää lainaa ilman vakuutta Suomen valtiolle, kunnille, seurakunnille ja julkisen valvonnan alaisille luotto- ja rahoituslaitoksille ja omistusyhteisöille sekä vakuutus- ja eläkelaitoksille taikka niiden takausta vastaan.
Hallituksen yksimielisellä päätöksellä voidaan lainaa myöntää ilman vakuutta myös muulle kuin tässä momentissa mainitulle taholle.

7 §
Asiakkaan luottokelpoisuuden arviointi

Hypoteekkiyhdistys arvioi jokaisen asiakkaan ja asiakaskokonaisuuden huolellisesti. Arvio lainanhakijan maksu-kyvystä tehdään maksukykyanalyysin perusteella.

8 §
Liittymismaksu

Hallitus vahvistaa lainanottajilta lainan noston yhteydessä perittävän liittymismaksun. Liittymismaksun suuruus on enintään 10 % lainan pääomasta ja se voi olla erisuuruinen eri lainanottajille.

III LUKU
Hallinto

9 §
Hypoteekkiyhdistyksen kokous

Hypoteekkiyhdistyksen kokous pidetään Hypoteekkiyhdistyksen kotipaikassa, varsinainen kokous hallituksen määräämänä aikana ennen huhtikuun loppua ja ylimääräinen kokous milloin hallitus tai hallintoneuvosto katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä on sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytänyt.

10 §
Hypoteekkiyhdistyksen kokouksen kutsu ja ilmoittautuminen

Kutsu Hypoteekkiyhdistyksen kokoukseen on julkaistava Hypoteekkiyhdistyksen internet –sivuilla, Virallisessa lehdessä sekä vähintään yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
Hypoteekkiyhdistyksen jäsenen, joka haluaa käyttää kokouksessa äänioikeuttaan, on viimeistään kolme vuorokautta ennen kokousta ennen klo 12.00 ilmoitettava siitä Hypoteekkiyhdistyksen pääkonttoriin.
Jäsenten ehdotukset varsinaisessa kokouksessa käsiteltäviksi muiksi asioiksi on annettava hallituksen puheenjohtajalle viimeistään kymmenen vuorokautta ennen kokousta klo 12.00 Hypoteekkiyhdistyksen pääkonttoriin.
Jäsenten ehdotukset hallintoneuvoston jäseniksi on annettava Hypoteekkiyhdistyksen nimitysvaliokunnalle viimeistään kymmenen vuorokautta ennen kokousta klo 12 Hypoteekkiyhdistyksen pääkonttoriin.

11 §
Hypoteekkiyhdistyksen kokouksen avaus ja puheenjohtaja

Hypoteekkiyhdistyksen kokouksen avaa hallintoneuvoston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja taikka heidän estyneenä ollessa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Läsnä olevat Hypoteekkiyhdistyksen jäsenet valitsevat kokoukselle puheenjohtajan, sihteerin ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

12 §
Hypoteekkiyhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat

Hypoteekkiyhdistyksen kokouksen tehtävänä on:
1. käsitellä tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta, hallintoneuvoston lausunto ja tilintarkastajien kertomus;
2. vahvistaa tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta ja päättää vuosivoiton käyttämisestä tai toimenpiteistä, joihin vahvistetun tilinpäätöksen mukainen tappio antaa aiheen;
3. myöntää hallitukselle ja muille tilivelvollisille vastuuvapaus tai päättää niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä, jollei vastuuvapautta ole myönnetty;
4. määrätä Hypoteekkiyhdistyksen hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista Hypoteekkiyhdistyksen palkkiovaliokunnan esittelyn perusteella;
5. määrätä hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valita heidät jäsenten ehdolle asettamien jäsenten joukosta. Esityksen hallintoneuvoston jäsenistä tekee Hypoteekkiyhdistyksen nimitysvaliokunta ottaen huomioon hallintoneuvoston jäsenelle asetetut yleiset ja erityiset kelpoisuus- ja riippumattomuusvaatimukset.
6. valita tilikausittain Hypoteekkiyhdistyksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä hallinnon tarkastusta varten tilintarkastusyhteisö tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet, joiden on oltava Keskuskauppakama-rin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä; sekä
7. käsitellä muut hallituksen tai Hypoteekkiyhdistyksen jäsenten esittämät asiat.
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään asiat, jotka hallitus tai hallintoneuvosto on esittänyt käsiteltäväksi tai jotka Hypoteekkiyhdistyksen jäsenet ovat 10 §:n mukaisesti ilmoittaneet.

13 §
Hallintoneuvoston jäsenet

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään kaksitoista ja enintään kahdeksantoista jäsentä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston jäsenistä eroaa joka vuosi kolmannes.
Hallintoneuvoston jäsenten on täytettävä Hypoteekkiyhdistyksen toimintaa ohjaavien lakien ja niiden nojalla annettujen viranomaismääräysten asettamat yleiset ja erityiset kelpoisuusvaatimukset. Lisäksi on varmistuttava, että hallintoneuvoston jäsenet edistävät toiminnallaan jatkuvasti Hypoteekkiyhdistyksen itsenäisyyttä, riippumattomuutta sekä asuntorahoituksen ja asumisen asiantuntemusta.
Hallintoneuvoston jäseneksi valittavan henkilön on oltava Hypoteekkiyhdistyksen äänivaltainen jäsen. Hallintoneuvoston jäseniä valittaessa on otettava huomioon, että Hypoteekkiyhdistyksen toiminta-alue ja eri lainanottajaryhmät ovat edustettuina hallintoneuvostossa.
Hallintoneuvoston jäsenille ei valita varajäseniä.
Hallintoneuvoston jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta.

14 §
Hallintoneuvoston kokoukset

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.
Hallintoneuvoston kokous pidetään, milloin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai vähintään neljä hallintoneuvoston jäsentä taikka hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
Hallintoneuvoston kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa.

15 §
Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa, että Hypoteekkiyhdistystä hoidetaan varovaisesti ja huolellisesti lain ja näiden sääntöjen mukaisesti sekä Hypoteekkiyhdistyksen kokouksen ja hallintoneuvoston päätöksiä noudattaen.
Hallintoneuvoston on erityisesti:
1. käsiteltävä Hypoteekkiyhdistyksistä annetussa laissa hallintoneuvoston tehtäväksi määrätyt asiat;
2. määrättävä hallituksen jäsenten lukumäärä sekä valittava ja vapautettava heidät; esityksen hallituksen jäsenistä tekee Hypoteekkiyhdistyksen nimitysvaliokunta ottaen huomioon hallituksen jäsenelle asetetut yleiset ja erityiset kelpoisuus- ja riippumattomuusvaatimukset;
3. määrättävä hallituksen jäsenten palkkiot Hypoteekkiyhdistyksen palkkiovaliokunnan esittelyn perusteella;
4. valittava ja vapautettava toimitusjohtaja ja hänen varahenkilönään toimiva johtaja Hypoteekkiyhdistyksen nimitysvaliokunnan esityksestä sekä määrättävä heidän palkkaetunsa Hypoteekkiyhdistyksen palk-kiovaliokunnan esityksestä;
5. valittava ja vapautettava muut johtajat ja määrättävä heidän palkkaetunsa siltä osin kuin hallintoneuvosto ei ole päätöksellään delegoinut tehtävää hallitukselle tai tämän toimesta toimivalle johdolle;
6. vahvistettava ohjeet miten toimipaikkojen hallinto on järjestettävä;
7. vahvistettava luotonannossa noudatettavat yleiset ehdot;
8. vahvistettava varainhankinnassa noudatettavat yleiset ehdot;
9. toimitutettava valitsemillaan tarkastajilla ainakin kahdesti vuodessa Hypoteekkiyhdistyksen kassan, kirjanpidon, arvopapereiden ja sitoumusten sekä laina- ja vakuusasiakirjojen sekä maksuvalmiuden hoidon ja hallinnon tarkastus;
10. vahvistettava tilinpäätöksen perusteet pitäen erityisesti silmällä sitä, että varat on oikein ja varovaisesti arvioitu, ja varmennettava tilinpäätös Hypoteekkiyhdistyksen kokoukselle esittämistä varten;
11. vahvistettava Hypoteekkiyhdistyksen nimitysvaliokunnan ja palkkiovaliokunnan työjärjestykset; sekä
12. päätettävä sivukonttorin perustamisesta ja lakkauttamisesta ja huolehdittava sivukonttorien asianmukaisesta tarkastamisesta.

16 §
Nimitysvaliokunta

Hypoteekkiyhdistyksen nimitysvaliokuntaan kuuluvat hallintoneuvoston puheenjohtaja, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen varapuheenjohtaja. Lisäksi nimitysvaliokunnan kokouksiin osallistuu toimitusjohtaja tai hänen varamiehenään toimiva johtaja asioiden valmistelijana ja esittelijänä.

17 §
Palkkiovaliokunta

Hypoteekkiyhdistyksen palkkiovaliokuntaan kuuluvat hallintoneuvoston Hypoteekkiyhdistyksen kassan, kirjanpidon, arvopapereiden ja sitoumusten sekä laina- ja vakuusasiakirjojen sekä maksuvalmiuden hoidon ja hallinnon tarkastukseen valitsemat tarkastajat.

18 §
Hallituksen kokoonpano

Hypoteekkiyhdistyksen hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän ulkopuolista jäsentä, jotka hallintoneuvosto valitsee vuodeksi kerrallaan sekä toimitusjohtaja ja hänen varahenkilönään toimiva johtaja. Toimitusjohtaja tai hänen varahenkilönään toimiva johtaja toimii hallituksessa asioiden valmistelijana ja esittelijänä.
Hallituksen jäsenten on täytettävä Hypoteekkiyhdistyksen toimintaa ohjaavien lakien ja niiden nojalla annettujen viranomaismääräysten asettamat yleiset ja erityiset kelpoisuus- ja muut vaatimukset. Lisäksi on erityisesti varmistuttava, että hallituksen jäsenet edistävät toiminnallaan jatkuvasti Hypoteekkiyhdistyksen itsenäisyyttä, riippumattomuutta sekä asuntorahoituksen ja asumisen asiantuntemusta.
Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta.

19 §
Hallituksen kokoukset

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kummankin estyneenä ollessa hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan kokousta varten. Puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi ei voida valita toimitusjohtajaa tai hänen varamiehenään toimivaa johtajaa.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa.

20 §
Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on Hypoteekkiyhdistyksen toiminnan johto lain, hyvän johtamis- ja hallintotavan ja näiden sääntöjen sekä Hypoteekkiyhdistyksen kokouksen ja hallintoneuvoston päätösten ja ohjeiden mukaan.
Hallituksen on hoidettava hallituksen tehtäväksi luottolaitostoiminnasta annetussa laissa sekä laissa hypoteekkiyhdistyksistä asetetut tehtävät ja erityisesti:
1. vahvistettava Hypoteekkiyhdistyksen missio, visio, arvot, eettiset säännöt ja strategia sekä seurattava jatkuvasti niiden ajankohtaisuutta;
2. hyväksyttävä strategian pohjalta vuosittainen toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valvottava niiden toteutumista;
3. päätettävä talousarviosta sekä strategisesti merkittävistä investoinneista ja liiketoimista;
4. vahvistettava Hypoteekkiyhdistyksen konsernin organisaatiorakenne, johtoryhmän kokoonpano sekä sen työjärjestys;
5. huolehdittava Hypoteekkiyhdistyksen hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä;
6. huolehdittava Hypoteekkiyhdistyksen kirjanpidon ja varainhoidon asianmukaisesta järjestämisestä;
7. vahvistettava Hypoteekkiyhdistyksen toimintaa koskevat yleiset ehdot sekä toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten välinen tehtävänjako ja näiden oikeus edustaa Hypoteekkiyhdistystä;
8. valmisteltava nimitys- ja palkkiovaliokunnan työjärjestykset ja annettava ne hallintoneuvoston vahvistettavaksi;
9. vahvistettava hallituksen riskivaliokunnan työjärjestys;
10. valmisteltava luotonannossa noudatettavat yleiset ehdot ja annettava ne hallintoneuvoston vahvistettavaksi;
11. valmisteltava varainhankinnassa noudatettavat yleiset ehdot ja annettava ne hallintoneuvoston vahvistettavaksi;
12. ohjattava ja seurattava toimivaa johtoa sekä asetettava vuosittain toimitusjohtajalle henkilökohtaiset tavoitteet ja arvioitava niiden toteutumista;
13. vahvistettava yleisiä ehtoja täydentävät politiikat, periaatteet ja ohjeistukset;
14. ratkaistava määrältään tai vakuudeltaan tavanomaisesta poikkeavat laina-asiat sekä luotot Hypoteek-kiyhdistyksen toimielinten jäsenille ja henkilökunnalle tai delegoitava näitä koskeva päätösvaltuus toimivalle johdolle;
15. tehtävä tarvittaessa esityksiä hallintoneuvostolle toimitusjohtajan ja hänen varamiehenään toimivan joh-tajan palkkiojärjestelmistä;
16. seurattava Hypoteekkiyhdistyksen työskentelyilmapiiriä ja henkilöstön selviämistä tehtävistään;
17. käytävä ainakin vuosittain läpi Hypoteekkiyhdistyksen toimintaan liittyvät keskeiset riskit, sisäinen valvonta ja niiden hallinta sekä annettava tarvittaessa niitä koskevia ohjeita toimitusjohtajalle;
18. käsiteltävä ja hyväksyttävä osavuosikatsaus ja tilinpäätös;
19. pidettävä vähintään kerran vuodessa yhteinen kokous tilintarkastajien ja sisäisten tarkastajien kanssa;
20. kokoonnuttava vähintään kerran vuodessa ilman toimivan johdon läsnäoloa;
21. arvioitava kerran vuodessa omaa toimintaansa;
22. käsiteltävä muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja ovat esittäneet otettaviksi kokousten asialistalle. Myös hallituksen jäsenellä on oikeus saattaa haluamansa asia hallituksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä puheenjohtajalle.
23. kutsuttava koolle Hypoteekkiyhdistyksen ja hallintoneuvoston kokoukset;
24. hallintoneuvoston niin päättäessä valittava ja vapautettava toimitusjohtajan välittömässä alaisuudessa olevat johtajat sekä määrättävä heidän palkkaetunsa
25. päätettävä kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä;
26. vahvistettava sisäisen tarkastuksen toimintaohje ja vuosisuunnitelma;
27. huolehdittava lakisääteisistä rekisteröinneistä;
28. nimitettävä Hypoteekkiyhdistyksen eläkesäätiön hallitukseen kolme työnantajaa edustavaa jäsentä ja varajäsentä; sekä
päätettävä toimitusjohtajan, hänen varamiehenään toimivan johtajan, muiden johtajien, päälliköiden ja vakituisten toimihenkilöiden sivutoimia koskevat hakemukset.

21 §
Riskivaliokunta

Hallituksella on riskivaliokunta, johon hallitus valitsee keskuudestaan kolme jäsentä.

22 §
Luoton myöntäminen hallituksen jäsenelle

Hypoteekkiyhdistys voi myöntää luottoa hallituksensa jäsenelle tai hänen lähipiirilleen vain hallituksen yksimielisellä päätöksellä. Hallituksen jäsen ei saa ottaa osaa sellaisen luottohakemuksen käsittelyyn, josta hänelle tai hänen lähipiirilleen on odotettavissa olennaista etua.

23 §
Toiminimen kirjoittaminen

Hypoteekkiyhdistyksen toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä tai joku heistä yhdessä hallituksen siihen oikeuttaman toimihenkilön kanssa tai kaksi hallituksen siihen oikeuttamaa toimihenkilöä yhdessä.

24 §
Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan osallistuminen muiden yhtiöiden hallintoon

Hallintoneuvoston jäsen, hallituksen jäsen, toimitusjohtaja ja hänen varamiehenään toimiva johtaja eivät saa olla jäseninä toisen luottolaitoksen hallituksessa tai hallintoneuvostossa.
Hallituksen jäsenten kuulumisesta muiden yhtiöiden kuin luottolaitosten hallintoon noudatetaan, mitä luottolaitostoiminnasta annetussa laissa on säädetty.

IV LUKU
Tilinpäätös, tilintarkastajat, tilintarkastus ja voiton käyttö

25 §
Tilikausi ja tilintarkastajat

Hypoteekkiyhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen on oltava valmis ennen seuraavan helmikuun loppua.
Tilintarkastajiksi on valittava tilintarkastusyhteisö tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet, joiden on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei tälle tarvitse valita varamiestä.
Tilintarkastajien on kultakin tilikaudelta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä Hypoteekkiyhdistyksen varsinaista kokousta, jossa tilinpäätös on vahvistettava, annettava hallitukselle kirjallinen tilintarkastuskertomus hallinnosta ja tileistä.

26 §
Voiton käyttö

Hypoteekkiyhdistyksen vuotuisesta voitosta on siirrettävä vararahastoon vähintään 80 prosenttia, kun omien varojen määrä, laskettuna siten kuin luottolaitostoiminnasta annetussa laissa on säädetty, on alle kahdeksan prosenttia, sekä tämän jälkeen vähintään 70 prosenttia niin kauan kuin omien varojen määrä on alle yhdeksän prosenttia. Kun sanottu omien varojen määrä on yhdeksän prosenttia tai korkeampi, on vuotuisesta voitosta siirrettävä vähintään puolet käyttö- tai vararahastoon.
Se osa vuotuisesta voitosta, jota ei siirretä käyttörahastoon taikka vararahastoon tai jätetä käyttämättömänä tulostilille, voidaan Hypoteekkiyhdistyksen varsinaisen kokouksen päätöksellä käyttää Hypoteekkiyhdistyksen toimialaa lähellä olevaan tai muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen.

V LUKU
Erinäiset säännökset

27 §
Hallintolisämaksu

Mahdollisesta hallintolisämaksusta, sen määräytymisestä, perimisestä ja muista ehdoista päättää hallitus.

28 §
Sivukonttorin valvojat

Sivukonttorin valvojaksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta.

29 §
Omaisuuden käyttö toiminnan lakatessa

Hypoteekkiyhdistyksen jäsenillä ei ole oikeutta Hypoteekkiyhdistyksen peruspääomaan eikä muuhun Hypoteekkiyhdistyksen omaisuuteen. Hypoteekkiyhdistyksen purkautuessa tai sen toiminnan lakatessa käytetään Hypoteekkiyhdistyksen omaisuus, sen jälkeen kun velat on maksettu tai niiden maksamiseen tarvittavat varat pantu erilleen ja eläkevastuut sekä muut sitoumukset täytetty, Hypoteekkiyhdistyksen kokouksen päätöksellä yleis-hyödyllisiin tarkoituksiin.