Hallintoneuvosto ja hallintoneuvoston tarkastajat

Tehtävät

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa, että Hypoteekkiyhdistystä hoidetaan varovaisesti ja huolellisesti lain ja sääntöjen mukaisesti sekä varsinaisen kokouksen ja hallintoneuvoston päätöksiä noudattaen.
Hallintoneuvosto ja sen tarkastajat seuraavat taloudellista raportointiprosessia, sisäistä tarkastusta, riskienhallintaa ja tilintarkastusta sekä arvioivat tilintarkastajan riippumattomuuden ja tilintarkastuksen oheispalvelut. Tarkastajat suorittavat kaksi kertaa vuodessa Hypoteekkiyhdistyksen kassan, kirjanpidon, arvopapereiden ja sitoumusten sekä laina- ja vakuusasiakirjojen sekä maksuvalmiuden hoidon ja hallinnon tarkastuksen.
Hallintoneuvoston on erityisesti

 • käsiteltävä Hypoteekkiyhdistyksistä annetussa laissa hallintoneuvoston tehtäväksi määrätyt asiat;
 • määrättävä hallituksen jäsenten lukumäärä sekä valittava ja vapautettava heidät; esityksen hallituksen jäsenistä tekee Hypoteekkiyhdistyksen nimitysvaliokunta ottaen huomioon hallituksen jäsenelle asetetut yleiset ja erityiset kelpoisuus- ja riippumattomuusvaatimukset;
 • määrättävä hallituksen jäsenten palkkiot Hypoteekkiyhdistyksen palkkiovaliokunnan esittelyn perusteella;
 • valittava ja vapautettava toimitusjohtaja ja hänen varahenkilönään toimiva johtaja Hypoteekkiyhdistyksen nimitysvaliokunnan esityksestä sekä määrättävä heidän palkkaetunsa Hypoteekkiyhdistyksen palkkiovaliokunnan esityksestä;
 • valittava ja vapautettava muut johtajat ja määrättävä heidän palkkaetunsa siltä osin kuin hallintoneuvosto ei ole päätöksellään delegoinut tehtävää hallitukselle tai tämän toimesta toimivalle johdolle;
 • vahvistettava ohjeet miten toimipaikkojen hallinto on järjestettävä;
 • vahvistettava luotonannossa noudatettavat yleiset ehdot;
 • vahvistettava varainhankinnassa noudatettavat yleiset ehdot;
 • toimitutettava valitsemillaan tarkastajilla ainakin kahdesti vuodessa Hypoteekkiyhdistyksen kassan, kirjanpidon, arvopapereiden ja sitoumusten sekä laina- ja vakuusasiakirjojen sekä maksuvalmiuden hoidon ja hallinnon tarkastus;
 • vahvistettava tilinpäätöksen perusteet pitäen erityisesti silmällä sitä, että varat on oikein ja varovaisesti arvioitu, ja varmennettava tilinpäätös Hypoteekkiyhdistyksen kokoukselle esittämistä varten;
 • vahvistettava Hypoteekkiyhdistyksen nimitysvaliokunnan ja palkkiovaliokunnan työjärjestykset; sekä
 • päätettävä sivukonttorin perustamisesta ja lakkauttamisesta ja huolehdittava sivukonttorien asianmukaisesta tarkastamisesta.

Kokoonpano

Hallintoneuvostossa on oltava vähintään 12 ja enintään 18 jäsentä. Jäsenet nimittää Hypoteekkiyhdistyksen varsinainen kokous Hypoteekkiyhdistyksen nimitysvaliokunnan esityksestä korkeintaan kolmen vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Hallintoneuvoston jäsenten on oltava Hypoteekkiyhdistyksen äänivaltaisia jäseniä.

Hallintoneuvoston jäsenet 22.3.2022 lukien

Hannu Hokka, puheenjohtaja, kauppatieteiden maisteri, toimitusjohtaja
Timo Kaisanlahti, varapuheenjohtaja, oikeustieteen tohtori, kauppatieteiden maisteri, työelämäprofessori
Timo Aro, valtiotieteiden tohtori, johtava asiantuntija
Elina Bergroth, filosofian maisteri, lehtori
Julianna Borsos, kauppatieteiden tohtori, toimitusjohtaja
Mikael Englund, diplomi-insinööri, MBA
Markus Heino, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari, toimitusjohtaja
Timo Hietanen, kauppatieteiden maisteri
Hanna Kaleva, kauppatieteiden maisteri, toimitusjohtaja
Seppo Laakso, valtiotieteiden tohtori, toimitusjohtaja
Juha Metsälä, diplomi-insinööri, konsernijohtaja
Elias Oikarinen, kauppatieteiden tohtori, professori
Kallepekka Osara, agrologi, maanviljelijä
Salla Seppä, valtiotieteiden maisteri, asiakaskokemusjohtaja
Liisa Suvikumpu, filosofian tohtori, toimitusjohtaja
Mari Vaattovaara, filosofian maisteri, kaupunkimaantieteen professori
Riitta Vahela-Kohonen, filosofian maisteri
Ira van der Pals, kauppatieteiden maisteri, sijoitusjohtaja

Hallintoneuvoston tarkastajat 22.3.2022 lukien

Hannu Hokka, puheenjohtaja, kauppatieteiden maisteri, toimitusjohtaja
Timo Kaisanlahti, varapuheenjohtaja, oikeustieteen tohtori, kauppatieteiden maisteri, työelämäprofessori
Elina Bergroth, filosofian maisteri, lehtori
Julianna Borsos, kauppatieteiden tohtori, toimitusjohtaja

Tarkastajien varajäsenet 22.3.2022 lukien

Markus Heino, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari, toimitusjohtaja
Mikael Englund, diplomi-insinööri, MBA

Toiminta

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä hallintoneuvoston tarkastajat.
Hallintoneuvosto kokoontuu vuosittain kolmeen kokoukseen helmi-, maalis- ja elokuussa. Hallintoneuvoston tarkastajat kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa helmi- ja elokuussa. Vuonna 2021 pidettiin säännönmukaiset kolme kokousta.

Palkkiot

Hallintoneuvoston palkkiot määrää Hypoteekkiyhdistyksen varsinainen kokous palkkiovaliokunnan esittelyn perusteella. Hallintoneuvoston jäsenille maksetaan vuosipalkkio sekä kokouspalkkio kokouksiin osallistumisen mukaan. Hallintoneuvoston tarkastajille maksetaan lisäksi kokouspalkkio tarkastajien kokouksista kokouksiin osallistumisen mukaan.